Darmowa pomoc prawna

W Norwegii istnieje system darmowej pomocy prawnej, który umożliwia udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, w określonych dziedzinach prawa, osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

Darmowa pomoc prawna (fri rettshjelp) polega na pokryciu przez państwo większości kosztów związanych z uzyskaniem pomocy adwokackiej. Systemem darmowej pomocy prawnej zarządza Urząd wojewódzki czyli Fylkesmannen. Usługa świadczona jest w wielu formach, takich jak darmowa porada prawna, darmowe prowadzenie sprawy czy zwolnienie z opłaty sądowej. W systemie tym Klient ponosi jedynie część kosztów pomocy prawnej (tzw. wkład własny), a reszta kosztów pokrywana jest z funduszy państwowych.

Jednak nie wszystkie osoby w trudniej sytuacji finansowej mają prawo do darmowej pomocy prawnej. Przyługuje ona tylko w niektórych sprawach ocenianych przez państwo jako wyjątkowo ważne. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a kryteria przyznawania darmowej pomocy są surowe i dotyczą między innym wysokości zarobków oraz stanu majątkowego.

Darmową pomoc prawną można podzielić na:

1. Pierwotna pomoc prawna (fritt rettsråd) – to porady prawne, doradztwo adwokata w procesie przed sądowym.

2. Wtórna pomoc prawna (fri sakførsel) – pomoc prawna adwokata w procesach sądowych: obrona i reprezentacja w procesie.

Na dzień dzisiejszy maksymalna wysokość aktywów i dochodów rocznych, kwalifikująca do otrzymania darmowej pomocy prawnej wynosi:

* Osoby samotne – roczny dochód brutto mniejszy niż 246.000 NOK

* Małżonkowie oraz inne osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe (konkubinat/samboer)- roczny dochód brutto mniejszy niż 369.000 NOK brutto

* Wartość majątku nieprzekraczająca kwoty 100.000 koron (majątek netto).

Uwaga: Sprawy dotyczących barnevernet oraz sprawy karne (z wyjątkiem spraw dotyczących prawa jazdy), podlegają pod darmowa pomoc prawna bez względu na wysokość dochodu i majątku.

WKŁAD WŁASNY

Jeżeli osobisty lub gospodarstwa domowego roczny dochód brutto jest większy od kwoty 100.000 NOK, Klient musi uiścić wkład własny (egenandel). Od 01.01.2017 roku wkład własny wynosi 1020 NOK.

W przypadku udzielania wtórnej pomocy prawnej, obowiązujący wkład własny wynosi 25 % poniesionych kosztów, jednak nie może przekroczyć wartości 4.950 NOK.

Priorytetowymi rodzajami spraw, które według właściwego urzędu, kwalifikują się do darmowej pomocy prawnej i którymi zajmuje się nasza Kancelaria są:

Prawo pracy: Wypowiedzenia umowy o pracę ze strony pracodawcy, zwolnienia dyscyplinarne.
Prawo rodzinne: Spory o widzenia z dzieckiem, Spory o ustalenie praw rodzicielskich, Spory o podział majątku.
Prawo najmu: Bezpodstawne wyrzucenie z mieszkania.