News & Media

Ektefellebidrag fra tidligere ektefelle
Aleksandra Bąkowska
mai 10, 2015

Ektefellebidrag fra tidligere ektefelle

Podobnie jak w polskim systemie prawa rodzinnego, również norweskie prawo małżeńskie przewiduje możliwość uzyskania alimentów tzw. ektefellebidrag od byłego małżonka na wypadek separacji lub rozwodu.

Podstawa prawna ektefellebidrag
Reguły prawne dotyczące ektefellebidrag zawarte są w ustawie o małżeństwie – ekteskapsloven w rozdziale 16. Tak długo jak trwa związek małżeński spoczywa na obu małżonkach obowiązek wzajemnej pomocy i utrzymania. Obowiązek ten może być realizowany poprzez dostarczanie środków pieniężnych (dochodu), jak i nakładu pracy na poczet utrzymania wspólnego gospodarstwa domowego i wychowywania dzieci. To naczelne uprawnienie, rodzące zarazem obowiązek jest niejednokrotnie tak oczywiste dla wielu małżonków, iż niewiele z nich zdaje sobie sprawę z tego jaki wpływ wywiera na to zobowiązanie rozpad związku małżeńskiego.

Rozwód, separacja
Co do zasady w momencie rozpadu związku małżeńskiego, czy to w drodze separacji, czy też rozwodu obowiązek wzajemnej pomocy i utrzymania odpada. Jednakże w pewnych, ściśle określonych norweskim prawem małżeńskim wypadkach na jednym z małżonków będzie ciążył obowiązek alimentacyjny na rzecz drugiego małżonka, pomimo rozpadu małżeństwa.
Każdy z małżonków zobowiązany jest do budowania własnego zaplecza ekonomicznego, które zapewni mu środki na dalszy byt, na wypadek rozpadu związku małżeńskiego. To co jednak brzmi dobrze w teorii, nie zawsze znajduje swoje odzwierciedlenie w praktyce. Wśród współczesnych modeli rodziny, nadal obecne są modele, w których podział podstawowych obowiązków w zakresie łożenia na utrzymanie rodziny, a udział w wychowaniu dzieci nie jest równy. W przypadkach, kiedy głównym żywicielem rodziny jest jeden z małżonków, a drugi poświęca swój czas na wychowanie dzieci oraz pracę w domu, zdolności zarobkowe drugiego z nich z upływem lat ulegają znacznej redukcji. Głównie w tego typu przypadkach zastosowanie znajduje instytucja ektefellebidrag, która ma na celu ochronę prawną tych małżonków, których sytuacja majątkowa, z uwagi na dotychczasowy model podziału obowiązków, uległa drastycznemu pogorszeniu z uwagi na rozpad związku.

Na jaki okres mogą zostać przyznane ektefellebidrag
Zasadą jest, iż alimenty udzielane są na okres 3 lat, lecz w wyjątkowych wypadkach, z uwagi na długotrwałość związku małżeńskiego lub inne szczególne okoliczności, okres ten może być nieograniczony. W każdym jednak wypadku okolicznością przerywającą obowiązek zapłaty alimentów jest moment zawarcia nowego związku małżeńskiego, czy też wstąpienia w związek konkubencki (samboer).

Jakie instytucje przyznają ektefellebidrag ?
Kwestia wzajemnej alimentacji między małżonkami może być ustalona w drodze umownej za pośrednictwem NAV. W braku porozumienia każdy z małżonków ma prawo do wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Wówczas to sąd, na podstawie okoliczności faktycznych danej sprawy ustala kwotą przyznanych alimentów według swego uznania.

Garstecki.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Les vår personvernerklæring.