Fri rettshjelp

Rettshjelpssystemet i Norge gjør det i enkelte tilfeller mulig å yte fri rettshjelp innen visse rettsområder til personer som er i en vanskelig økonomisk situasjon, og ikke nødvendigvis har midler til å betale for advokatbistand.

Fri rettshjelp er et system som går ut på at mesteparten av advokatbistanden dekkes av det offentlige. Før saken havner i retten er det Fylkesmannen som innvilger fri rettshjelp. Når saken havner i domstolene, så er det den respektive rettsinstansen som avgjør om vilkårene for fri rettshjelp (fri sakførsel) er til stede. Når det blir innvilget fri rettshjelp i en sak, så er det i de fleste tilfeller slik at det likevel må betales en egenandel for rettshjelpen.

Det er ikke likevel slik at alle i en vanskelig økonomisk situasjon som har rett til fri rettshjelp. Det er det offentlige som har bestemt hvilke sakstyper som er aktuelle for fri rettshjelp. Videre foreligger det både inntekts- og formuesgrense som kriterium for tildeling av fri rettshjelp.

FRI RETTSHJELP DELES INN I:

1. Fritt rettsråd  – som er juridisk rådgivning og advokatbistand før saken har havnet i rettssystemet.

2. Fri sakførsel  – går ut på representasjon og føring av rettstvist for domstolene.

Som nevnt ovenfor har det offentlige satt visse økonomiske vilkår for at fri rettshjelp kan tildeles den enkelte;

* Enslige – maksimal årlig bruttoinntekt på kr 246 000.

* Ektefeller og andre personer som har en felles husholdning (samboere) – maksimal årlig bruttoinntekt på  kr 369 000.

* Formuesgrense i begge tilfeller på kr 100.000.

I saker som gjelder Barnevern og Strafferett (unntatt førerkortsaker), har man rett til fri rettshjelp (både fritt rettsråd og fri sakførsel) uavhengig av innekts- og formuesgrensene.

EGENANDEL

Hvis en person eller husholdnings har årlig bruttoinntekt større enn kr. 100.000 kroner må det betales en egenandel på kr. 995,- dersom saken er på fritt rettsrådsstadiet.

I fri sakførselssaker er egenandel på 25%, men maksimalt kr 4975,-.

Følgende prioriterte sakstyper som faller inn under fri rettshjelp som vårt advokatfirma påtar seg:

Arbeidsrett: Oppsigelse i arbeidsforhold (fra arbeidsgiver), avskjedigelse.
Familierett: Barnefordeling, foreldreansvarssaker, og deling av formue etter endt samliv mellom ektefeller eller samboere.
Husleieforhold: Urettmessig utkastelse fra leid bolig.