Honorar

DU HAR RETT PÅ RESULTAT AV VÅRT ARBEID

Før vi påtar oss et juridisk oppdrag fastsettes konkrete adekvate mål, slik at oppdraget blir formålstjenelig. Vårt salær fastsettes vanligvis etter medgått tid. Ettersom vi har forståelse for at uforutsigbare kostnader ikke er ønskelige, tilstreber vi oss å forutsi kostandene så langt det lar seg gjøre, slik at det ikke er noen overraskelse når fakturaen kommer. Av den grunn er det viktig for oss å ha en åpen dialog knyttet til honorar for vårt arbeid. Av erfaring vet vi at hver klient og hver sak er ulik, og av den grunn behandles alle våre klienter individuelt.

Timepriser

Sakfører:
Timepriser:

BEREGNING AV HONORAR

1. FORUTBEREGNELIGHET
Du blir informert skriftlig informert om timepris allerede før det første møtet med en av våre advokater. Under det første møtet defineres omfanget av advokatbistanden, og rammebetingelsene for oppdraget fastsettes. Vi fastsetter konkrete mål for oppdraget og blir enige om honorar for videre arbeid. Beregningsmåten for salæret gjennomgås, og det gis det anvisninger på den totale kostnadsrammen for oppdraget, så lang det lar seg gjøre. Deretter inngås det skriftlig oppdragsavtale som gjenspeiler det som har blitt gjennomgått på det første møte. Salærsatsen og det samlede honoraret avhenger av hvilken advokat som skal arbeide med saken, fagområdet og mengden av medgåtte timer for å sikre de nødvendige interessene for å oppnå det på forhånd spesifiserte formålet med saken.
2. INDIVIDUELL TILNÆRMING
Ingen saker er like, og alle saker krever derfor en individuell tilnærming også når det gjelder fastsettelse av salæret. Generelt sett foreligger det to tilnærminger i forhold til salærfastsettelse:
Timepris
Medgått tid er den mest praktiske måten i forhold til beregning av salær for advokatbistand. Som klient betaler du da kun for den effektivt medgåtte tidsbruken knyttet til aktiviteter foretatt under gjennomføringen av det angitte juridiske oppdraget. Størrelsen på honoraret avhenger altså da av tidsbruken multiplisert med timesatsen. Sammen med fakturaen for våre tjenester får du en spesifisert oppstilling over alle gjennomførte aktiviteter med angivelse av konkret handling, konkret tidsbruk for å gjennomføre den altuelle handlingen og når den ble gjennomført.
Godtgjørelse for spesifikke aktiviteter
Denne beregningsmåten brukes i de tilfeller der oppdraget går ut på å foreta en spesifisert aktivitet slik som opprettelse av testament, ektepakt eller eksempelvis utleggsbegjæring. Beregningsmåten forutsetter at det på forhånd er mulig å angi en konkret ramme for oppdraget.
3. TRYGGHET
Alle våre advokater er medlem av Den Norske Advokatforening, og følger således de norske reglene for god advokatskikk. Betaling for våre tjenester kan kun gjøres per bankkort på vårt kontor eller per bankoverføring i henhold til utstedt faktura.