Kontraktsrett

En god avtale er fundamentet til videre bedriftsvekst.

En god avtale mellom partene gir de nødvendige forutsetningene til et langsiktig og lønnsomt samarbeid.

Utforming av en kommersiell kontrakt er en prosess som består av å forutse hendelser som kan oppstå under gjennomføringen av avtalen, og eventuelt etter avslutningen av partenes samarbeid. En god avtale bør bestå av et utetydig, komplett og forutsigbart regelsett som medfører at unødig konflikt unngås.

Advokatbistand fra oss omfatter både kontraktsutforming, juridiske betenkninger og kontraktsforhandlinger. Våre advokater prosederer jevnlig saker for domstolene i saker knyttet til mislighold av avtaler, misligholdsbeføyelser, kontraktsansvar og erstatning.