News & Media

MEDIACJE SĄDOWE W NORWEGII, CZYLI RETTSMEKLING – SKUTECZNY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH
Łukasz Niedzielski
juni 13, 2014

MEDIACJE SĄDOWE W NORWEGII, CZYLI RETTSMEKLING – SKUTECZNY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH

Podstawową ideą mediacji sądowych jest zaoferowanie stronom procesowym szybkiej, efektywnej oraz taniej metody rozwiązania toczącego się między nimi sporu. Mediacje są też ostatnią okazją na rozwiązanie konfliktu bez kosztownej i czasochłonnej rozprawy.

Mediacje sądowe są prowadzone przez zawodowego sędziego, jednak jego rola jest zgoła odmienna niż podczas rozprawy sądowej. Podczas mediacji sędzia pełni funkcję negocjatora i nie dochodzi do sądowej oceny sprawy pod kątem prawnym czy dowodowym.
Sędzia stara się pomóc stronom w przeprowadzeniu dialogu. Jest niejako pośrednikiem starającym się zapewnić sprawną komunikację między stronami, sam nie podejmuje jednak żadnych wiążących decyzji i to strony sporu muszą zadecydować, czy ewentualna ugoda zostanie zawarta, czy też nie.

KLUCZEM DO SUKCESU jest pełna świadomość swych praw, a także realna ocena szans przy ewentualnym kontynuowaniu sporu na drodze sądowej.

Brak takiej wiedzy może zakończyć się zawarciem niekorzystnej ugody lub też odrzuceniem oferty. To powoduje, że podczas mediacji sądowych bardzo ważna jest pomoc adwokata, który między innymi sprecyzuje Twoje żądania, doradzi zawarcie najkorzystniejszej ugody, jak również obiektywnie oceni ryzyko kontynuowania sporu w przypadku jej odrzucenia.

Jeżeli w toku mediacji strony są w stanie dojść do konsensusu, zawierana zostaje ugoda sądowa. Ugoda taka ma taką sama moc prawną jak wyrok sądowy. Analogicznie też, jest taką samą podstawą do ewentualnej egzekucji roszczenia jak wyrok.

Zaletą ugody sądowej jest też aspekt psychologiczny towarzyszący jej zawarciu.

Nie ma tu „przegranego” czy też „wygranego”.

Spór zakończony zostaje więc wynikiem akceptowalnym dla obu stron.