Personvernerklæring

Personvernerklæring

1. VÅR PERSONVERNERKLÆRING

Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre advokattjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne ta imot oppdrag, løse oppdrag og levere andre avtalte tjenester. Dersom du samtykker til det, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål.
Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

2. HVA ER EN PERSONOPPLYSNING?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

3. HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG?

Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS (Org.nr.: 999 590 713, Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo), er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

4. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS behandler blant annet opplysninger som navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsnummer, D-nummer, kredittopplysninger og IP-adresser. Opplysningene behandles til følgende formål;

4.1. BESVARE HENVENDELSER

Vi behandler kontaktinformasjon og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning), herunder «GDPR» artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Vi vurderer det slik at dette er nødvendig for å behandle din henvendelse.

4.2. ETABLERING AV KLIENTFORHOLD OG KLIENTADMINISTRASJON

Når vi kontaktes av en person med forespørsel om bistand foretas en intern konfliktavklaring før vi eventuelt påtar oss oppdraget. Konfliktsjekk av privatkunder omfatter fullt navn, hva saken gjelder og fødselsnummer av den som henvender seg, samt av eventuelle andre private parter i saken.
Konfliktavklaringen søker å avdekke om en part i saken tidligere har mottatt bistand fra oss samt kartlegge vår habilitet i forhold til bistand i den aktuelle saken. Behandlingen av dine personopplysninger i denne forbindelsen tjener således et legitimt formål og skjer på grunnlag av en interesseavveining.
I tilknytning til etablering av klientforhold vil vi foreta en kundekontroll i samsvar med reglene i henhold til hvitvaskingsloven. Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c. Dersom vi kan påta oss oppdraget registreres ovennevntes informasjon, som kontaktinformasjon og nødvendige personopplysninger i tilknytning til det enkelte oppdraget. Registreringen av personopplysninger for privatkunder er nødvendig for å etablere et avtaleforhold, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. For virksomhetskunder bygger registreringen av kontaktopplysninger på GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

4.3. SAKSHÅNDTERING

Vi behandler personopplysninger i tilknytning til det enkelte advokatoppdrag i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre oppdraget. Opplysningene kan omfatte informasjon om klienter, motparter og andre med tilknytning til oppdraget, og vil også kunne omfatte sensitive personopplysninger. I forbindelse med løsning av advokatoppdrag, vil det i mange tilfeller også være behov for innhenting av medisinske opplysninger, trygdemyndigheter, likningsopplysninger, politi- og straffesaksdokumenter, dokumentasjon fra offentlige myndigheter, mv. Slik dokumentasjon innhentes kun etter særskilt samtykke fra deg i form av skriftlig fullmakt. En slik fullmakt kan til enhver tid kalles tilbake
Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for oss for å yte juridisk bistand.
I saker som omfatter sensitive personopplysninger som helseopplysninger eller straffedommer og lovovertredelser har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

4.4. KLIENTADMINISTRASJON

Det opprettes egne saksmapper for oppdrag som utføres på vegne av klienten. Tid og kostnad som er påløpt i en sak registreres i vårt regnskapssystem. For virksomhetskunder er dette hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining), mens det for privatkunder anses som en nødvendig del av det å oppfylle avtalen med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

4.5. KUNNSKAPSFORVALTNING

Ved kunnskapsforvaltning foretas full anonymisering. Behandlingsgrunnlaget er vår interesse i å nyttiggjøre utarbeidet kunnskap i videre rådgivning, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

4.6. FAKTURERING

Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura. For privatkunder benyttes vedkommendes private postadresse for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendig for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder.

4.7. REKRUTTERING TIL NYE STILLINGER HOS OSS

Vi behandler CV, søknad, attester og referanser og annet som eventuelt måtte følge av henvendelsen. Det forutsettes tillatelse til behandling av personopplysninger ved innsending av dokumenter i forbindelse med jobbsøknad. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) og bokstav b (nødvendig for å oppfylle avtale). Dersom vi beholder søknadsdokumentasjon etter en rekrutteringsprosess skjer dette på grunnlag av samtykke fra søker, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

4.8. SAMARBEID MED LEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Vi behandler kontaktinformasjon i den utstrekning dette er nødvendig for å administrere avtaleforholdet og for å oppfylle avtalen, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

4.9. IT-DRIFT OG SIKKERHET

Personopplysninger lagret i våre IT-systemer er tilgjengelige for oss og våre leverandører i forbindelse med systemoppdatering, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining, jf. den legitime interessen angitt ovenfor) og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artikkel 32 og 6 nr. 1 bokstav c. Leverandørene opptrer i henhold til inngått databehandleravtalen og under vår instruks.

4.10. NETTSIDEN OG INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å loggføre bruken av Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS’ hjemmeside: www.garstecki.no. Formålet med dette er å føre statikk over bruken og danne grunnlag for å kunne forbedre nettsiden. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.
Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte av våre tjenester. På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler.

5. HVORDAN SIKRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett.
I samarbeid med våre leverandører av saksbehandlingssystem, datatjenester, nettside mv. foretas løpende vurderinger for å ivareta sikkerheten omkring lagring av innsamlet informasjon.

6. NÅR SLETTER VI PERSONOPPLYSNINGENE?

Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre advokattjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.
Saksdokumenter oppbevares i 10 år etter at oppdraget er avsluttet. Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten og firmaet. Bakgrunnen for dette er muligheten for at det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist der informasjon lagret på sak kan være aktuell. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining, jf. den legitime interessen angitt ovenfor) og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

7. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi vil kunne dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører, eller med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.
Der det utleveres særlig sensitive opplysninger til 3. part, skjer dette kun etter særskilt, skriftlig fullmakt. En slik fullmakt kan når som helst kalles tilbake.

8. DINE RETTIGHETER

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn i, og retting og sletting av de personopplysningene vi har lagret på deg. Når det gjelder kravet om sletting, er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode. Dette innebærer at informasjon innsamlet i anledning utførelsen av advokatoppdrag normalt kun vil bli slettet når behovet for oppbevaring av opplysningene opphører.

9. KONTAKT OSS

Send oss gjerne en e-post til post@garstecki.no hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv.