Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. NASZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS przetwarza Twoje dane osobowe, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz ze świadczonych przez nas usług adwokackich, albo w inny sposób nawiązujesz z nami kontakt. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przyjęcia zlecenia, jego wykonania i dostarczenia innych umówionych usług. Przy wyrażeniu Twojej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach.

Dokładamy wszelkich starań, abyś czuł się bezpiecznie, że Twoje dane osobowe są przetwarzane we właściwy sposób. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych stanowi o tym, w jaki sposób gromadzimy dane osobowe oraz w jakim celu je używamy. Zawiera ono również informacje o tym, w jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe, komu je udostępniamy i jakie są Twoje prawa.

2. CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z daną osobą, w tym m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, adres IP i numer telefonu komórkowego.

3. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH?

Kancelaria adwokacka Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS (o numerze organizacyjnym 999 590 713), z siedzibą przy Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych i usług, lub w przypadku kontaktowania się z nami w inny sposób.

4. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE

Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS przetwarza m.in. dane takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer personalny, tymczasowy numer personalny, informacje kredytowe i adresy IP. Informacje te są przetwarzane w następujących celach;

4.1. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Przetwarzaniu podlegają dane kontaktowe i ewentualne dane osobowe, które mogą wynikać z przesłanego do nas zapytania. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), dalej zwanego „GDPR” art. 6 nr. 1 litera f (wyważenie interesów). Uznajemy to za konieczne, aby móc rozpatrzyć Twoje zapytanie.

4.2. NAWIĄZANIE RELACJI Z KLIENTEM I ADMINISTRACJA JEGO DANYCH

W momencie kiedy dana osoba kontaktuje się z nami z prośbą o pomoc prawną, przed podjęciem przez nas decyzji o przyjęciu zlecenia przeprowadzamy wewnętrzną kontrolę czy nie zachodzi konflikt interesów. Kontrola konfliktu interesów przy klientach indywidualnych obejmuje imię i nazwisko, czego sprawa dotyczy, numer personalny osoby, która się do nas zgłasza, jak również dane innych podmiotów ewentualnie występujących w sprawie.

Rozstrzygnięcie konfliktu interesów ma na celu sprawdzenie, czy dana strona występująca w sprawie wcześniej korzystała już z usług naszej kancelarii, jak i określenie naszej bezstronności, niezawisłości w świadczeniu pomocy w tejże sprawie. Mając powyższe na uwadze przetwarzanie danych osobowych służy zatem uzasadnionemu celowi i odbywa się na zasadzie wyważenia interesów.

W związku z nawiązaniem relacji z klientem, przeprowadzamy kontrolę klienta zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o praniu brudnych pieniędzy. Kontrola ta jest niezbędna w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych na podstawie ustawy o praniu brudnych pieniędzy, patrz GDPR artykuł 6 nr. 1 litera c. W momencie przyjęcia przez nas zlecenia rejestrujemy powyższe dane kontaktowe oraz dane osobowe niezbędne dla prowadzenia danego zlecenia. Rejestracja danych osobowych dla klientów indywidualnych jest wymagana dla nawiązania stosunku umownego z klientem indywidualnym, patrz. GDPR artykuł 6 nr. 1 litera b. Rejestracja danych klienta biznesowego odbywa się na podstawie przepisów GDPR artykuł 6 nr. 1 litera f (wyważenie interesów).

4.3. PROWADZENIE SPRAWY

Dane osobowe przetwarzamy w związku z otrzymanym zleceniem na pomoc prawną, w zakresie niezbędnym dla realizacji tegoż zlecenia. Dane mogą zawierać informacje o klientach, stronie przeciwnej i innych osobach związanych ze sprawą, a także poufne dane osobowe. Podczas wykonywania zlecenia często pojawia się potrzeba wystąpienia o wydanie informacji medycznych, informacji od organów ubezpieczenia społecznego, informacji podatkowych, dokumentów z Policji i dokumentów w sprawach karnych, dokumentów od innych organów publicznych itp. Tego typu dokumentację uzyskuje się wyłącznie za Twoją zgodę, udzieloną w formie pisemnego pełnomocnictwa. Takie pełnomocnictwo można w każdej chwili odwołać.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie GDPR artykuł 6 nr 1 litera f (równoważenie interesów). Przetwarzanie tego typu danych uznajemy za konieczne do świadczenia przez nas usług adwokackich.

W sprawach, które obejmują poufne dane, takie jak informacje dotyczące stanu zdrowia albo wyroków karnych albo naruszeń prawa, przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami GDPR artykuł 9 nr. 2 litera f (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczenia prawnego), patrz ustawa o ochronie danych osobowych (nowa 2018) § 11.

4.4. ZARZĄDZANIE DANYMI KLIENTA

Dla każdego zlecenia, wykonywanego na rzecz klienta tworzy się odrębne akta sprawy. Czas poświęcony na sprawę oraz związany z tym koszt jest rejestrowany w naszym systemie księgowym. W przypadku klientów biznesowych podstawa prawna przetwarzania danych wynika z GDPR art. 6 nr. 1 litera f (równoważenie interesów), natomiast w przypadku klientów indywidualnych, przetwarzanie uznaje się za niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, GDPR artykuł 6 nr. 1 litera b.

4.5. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

Zarządzanie wiedzą odbywa się przy pełnej anonimowości. Podstawą zarządzania jest nasz interes w wykorzystywaniu wcześniej nabytej wiedzy w dalszym doradztwie prawnym, por. GDPR artykuł 6 nr. 1 litera f (równoważenie interesów).

4.6. FAKTUROWANIE

Dane kontaktowe otrzymane od klientów biznesowych są używane do wystawienia faktury. W przypadku klientów indywidualnych do wystawienia faktury używa się danych adresowych. Podstawę przetwarzania danych stanowi GDPR artykuł 6 nr 1. litera f ( równoważenie interesów) w przypadku klientów biznesowych oraz GDPR artykuł 6 nr. 1 litera b w przypadku klientów indywidualnych ( niezbędne dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

4.7. PROCES REKRUTACJI NA NOWE STANOWISKA W KANCELARII

Przetwarzamy dane z CV, listu motywacyjnego i referencji oraz innych dokumentów, które są składane w związku z podaniem o pracę. Zakłada się, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych została udzielona w momencie przysłania dokumentów wraz z podaniem o pracę. Podstawę przetwarzania danych stanowi GDPR artykuł 6 nr. 1 litera f (równoważenie interesów) oraz litera b ( niezbędne dla wykonania umowy). Dokumentację aplikacyjną zachowujemy po zakończeniu procesu rekrutacji jedynie za wyraźną zgodą aplikującego, patrz GDPR artykuł 6 nr. 1 litera a.

4.8. WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI

Dane kontaktowe przetwarzamy w zakresie niezbędnym do zarządzania umową i jej wykonania, patrz GDPR artykuł 6 nr. 1, litera b.

4.9. FUNKCJONOWANIE IT ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

Dane osobowe przechowywane w naszych systemach informatycznych są dostępne dla nas i naszych dostawców, w związku z aktualizacją systemu, wdrażaniem lub monitorowaniem środków bezpieczeństwa, korekt oraz innego rodzaju czynności konserwacyjnych. Podstawę przetwarzania danych stanowi GDPR artykuł 6 nr. 1 litera f (równoważenie interesów, zgodnie z ww. uzasadnionym interesem) oraz nasz prawny obowiązek zapewnienia wystarczającego zabezpieczenia informacji, patrz GDPR artykuł 32 i 6 nr 1. litera c. Dostawcy działają zgodnie z zawartymi umowami o przetwarzanie danych i zgodnie z naszymi wytycznymi.

4.10 STRONA INTERNETOWA I PLIKI COOKIES

Używamy plików cookies, aby zanotować obecność osoby korzystającej ze strony internetowej Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS: www.garstecki.no. Celem tego jest prowadzenie statystyk dotyczących użytkowania strony oraz stworzenia podstaw do jej ulepszenia. Do analizy informacji używamy narzędzia analitycznego Google Analytics.

Informacje zbierane przez Google Analytics są przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Otrzymane informacje podlegają wytycznym polityki prywatności danych firmy Google. Masz możliwość zrezygnowania z używania plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Czynność ta może jednocześnie wpłynąć na brak dostępu do niektórych z naszych usług. Na stronie internetowej www.nettvett.no możesz przeczytać o tym, jak skonfigurować przeglądarkę, aby akceptowała/odrzucała pliki cookies.

5. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS stworzyła procedury i środki, które mają na celu zabezpieczenie Twoich danych przed niepożądanym dostępem osób nieuprawnionych oraz ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem.

We współpracy z naszymi dostawcami systemów przetwarzania danych, usług komputerowych, strony internetowej itp. przeprowadza się bieżące oceny w celu zabezpieczenia sposobu przechowania zebranych informacji.

6. KIEDY USUWANE SĄ DANE OSOBOWE?

Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż to jest konieczne dla świadczenia przez nas usług pomocy prawnej lub w celu realizacji celu w jakikolwiek inny sposób.

Dokumenty sprawy są przechowywane przez 10 lat od momentu zakończenia prowadzenia sprawy. Przechowywanie w tym określonym przedziale czasowym jest uznawane za niezbędne z uwagi zarówno interesy klienta, jak i kancelarii. Powodem tego jest to, iż w przyszłości może pojawić się pytanie lub spór, dla którego informacje zgromadzone na sprawie mogą się okazać przydatne. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi GDPR artykuł 6 nr. 1, litera f (równoważenie interesów, patrz ww. uzasadniony interes) oraz GDPR artykuł 9 nr. 2 litera f (ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczenia prawnego), patrz nowa ustawa o ochronie danych osobowych § 11.

7. Z KIM DZIELIMY SIĘ DANYMI OSOBOWYMI?

O ile nie wyrazisz odrębnej zgody na udostępnianie danych osobowych, Twoje dane osobowe udostępniane są innym podmiotom tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wypełnienia zobowiązań wynikających ze zlecenia. Informacji o danych osobowych udzielamy naszym podwykonawcom technicznym oraz władzom publicznym, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek dostarczenia takich informacji.

W przypadku udostępniania informacji szczególnie chronionych następuję to wyłącznie na podstawie odrębnego, pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo można odwołać w każdym momencie.

8. TWOJE PRAWA

Zasady ochrony danych osobowych udzielają Tobie szereg praw, w tym prawa wglądu w przetwarzane przez nas dane, oraz prawo ich redagowania i usuwania. Prawa do żądana usunięcia danych, nie obejmuje tych informacji, które są niezbędne dla kancelarii do wykonania zleconej nam usługi, do której nadal ma klient dostęp, albo kiedy obowiązek przechowywania danych przez określony czas jest wymagany prawem. Oznacza to, że dane zebrane w związku z wykonywaniem zlecenia świadczenia usług adwokackich zwykle będą usuwane w momencie kiedy potrzeba ich przechowywania ustaje.

9. KONTAKT

W razie pytań odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych albo prośby o wgląd, poprawienie lub usunięcie danych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres post@garstecki.no.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności.